Dereito Administrativo

  • Recursos ante as Administracións públicas.
  • Procedementos administrativos sancionadores.
  • Funcionarios públicos (de carreira e interinos) e persoal ao servizo das administracións públicas (laboral e eventual).